“Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra”

Linus Pauling – laureat nagrody Nobla

“Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra”

Linus Pauling – laureat nagrody Nobla

gf-baner

1. Wyślij swoje zgłoszenie:
a) wydrukuj Załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego Green Food
b) uzupełnij, podpisz i wyślij na adres firmy lub w formie skanu prześlij na adres: kontakt@global-fit.pl.
2. Kup dowolną butelkę oleju Global Fit
3. Zakup jednej sztuki dowolnego oleju Global Fit = 2 punkty zgromadzone w Programie.
4. Zdobyte punkty wymieniaj na nagrody – ekskluzywne produkty gospodarstwa domowego
5. Czas trwania programu od 10.10.2016r. do 31.12.2016r.

*Organizator może poszerzyć możliwości zdobywania punktów w Programie, bądź wydłużyć czas trwania Programu. W takim przypadku Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

 

pdf-icon PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – REGULAMIN
pdf-icon ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO – FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
pdf-icon KATALOG LOJALNOŚCIOWY GREEN-FOOD 2016

REGULAMIN KONKURSU GREEN FOOD

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego, zwanego dalej Programem jest firma Green Food Sp.zo.o. Sp kom. , ul. Półłanki 62A , 30-740 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000477668, posiadająca NIP 8952024733. 2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “Konkurs z Kartą GREEN FOOD” (zwany dalej „Konkursem”).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursie. 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Konkurs trwa od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 4. Definicje: a) Konkurs – akcja przeprowadzana przez Green Food Sp.zo.o. Sp kom, której celem jest premiowanie zakupu produktów z Global Fit, znajdujących się w ofercie Green Food Sp.zo.o. Sp. kom. b) Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpiła do konkursu, pracująca i/lub współpracująca z firmami będącymi partnerami biznesowymi Organizatora konkursu. c) Partner – firmy będące partnerami biznesowymi Organizatora konkursu. d) Grupa asortymentowa – opakowania oleju Global Fit:
• olej z rzepaku i lnu (24%) o naturalnym aromacie cytrynowym, tłoczony na zimno;
• olej z rzepaku i lnu (24%) o klasycznym smaku , tłoczony na zimno;
• olej z rzepaku i lnu (15%) o klasycznym smaku, rafinowany;
• olej z rzepaku i lnu (15%) o naturalnym aromacie masła, rafinowany.

e) Karta – oznacza kartę płatniczą (przedpłaconą) wydawaną Uczestnikowi przez Organizatora konkursu, przeznaczoną do wykorzystywania przez Uczestnika w celu gromadzenia i korzystania ze zgromadzonych, zgodnie z zasadami konkursu, środków pieniężnych.

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która: a) złoży w okresie trwania konkursu zamówienia na produkty Global Fit z § 4 ust. 3;

b) została zgłoszona przez Partnera do udziału w konkursie zgodnie z § 4 ust. 3. 2. Nieterminowe płatności za zakupy produktów z Grupy asortymentowej konkursu lub przeterminowane należności wobec Organizatora konkursu, powodują wykluczenie Uczestnika z udziału w konkursie.
§ 4 ZASADY KONKURSU 1. Celem konkursu jest premiowanie zakupu produktów z Grupy asortymentowej, znajdujących się w ofercie sprzedaży Green Food Sp.zo.o. Sp kom. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Asortyment produktów, których zakup jest wynagradzany, obejmuje produkty Global Fit, zakupione w Green Food Sp.zo.o. Sp kom. i terminowo zapłacone przez Partnera 3. Warunkiem przystąpienia do udziału w konkursie jest dokonanie jednorazowego zakupu produktów Global Fit, o wartości co najmniej 250 zł netto, na podstawie którego Organizator skieruje do Partnera zaproszenie do udziału w konkursie, a ten dokonał zgłoszenia na podstawie formularza zgłoszeniowego osoby uprawnionej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, zgłoszenia do udziału w konkursie osoby uprawnionej, której działania spowodowały ww. zakup i która spełnia wymagania § 2 ust. 4 lit. c). Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie dokona swojego zgłoszenia na podstawie formularza uczestnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Powyższe zgłoszenia, stanowiące załączniki nr 1 i 2 niniejszego Regulaminu, winny zostać wydrukowane, uzupełnione, podpisane i w formie skanu przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@globalfit.pl 4. Każdy Partner ma prawo zgłoszenia w ramach prowadzonego konkursu, zgodnie z warunkami wskazanymi w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu, 1 osobę uprawnioną do udziału w Konkursie. 5. Osoba uprawniona, która dokona swojego zgłoszenia udziału w konkursie, poprzez wypełnienie załącznika nr 2, staje się Uczestnikiem i przystępuje do konkursu polegającego i opierającego się na rywalizacji konkretnych Uczestników konkursu i ich współzawodnictwie. 6. Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą dwie osoby reprezentujące Organizatora. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Do jej obowiązków należy między innymi rozpatrywanie reklamacji. 7. Komisja konkursu nadzoruje zgodność wyłonienia zwycięzców zgodnie z niniejszym Regulaminem. 8. Prace Komisji Konkursowej są niejawne.

§ 5 WYGRANE W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. Wygraną w konkursie są środki pieniężne zgromadzone przez Uczestnika na Karcie, zwracane przez Organizatora za realizowane przez Uczestnika zakupy, zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Uczestnik konkursu, który zrealizuje warunki zakupowe określone w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu, za każdorazowe zakupy produktów Global Fit zrealizowane w okresie trwania konkursu, włączając w to również pierwsze zakupy uprawniające do przystąpienia do konkursu, otrzyma na Kartę zwrot środków pieniężnych za zrealizowane w danym miesiącu zakupy, w wysokości 2 zł za każde zakupione opakowanie oleju Global Fit. 3. Wszystkie wygrane zostaną pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości podatku obciążającego Uczestnika, który uzyskał prawo do wygranej, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia jej do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za otrzymane wygrane. 4. Organizator konkursu dokonywać będzie na Kartę comiesięcznego przelewu środków pieniężnych, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu, w wysokości i na zasadach określonych w § 5 ust. 2. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru wygranej przez Uczestnika z przyczyn od Organizatora niezależnych. 6. Uczestnikowi, który nabył prawo do wygranej lub otrzymał wygraną, nie przysługuje prawo do otrzymania innego ekwiwalentu. 7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora konkursu o fakcie utraty Karty.

§ 6 REKLAMACJE I ROSZCZENIA /p>

1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. 2. Reklamacje przyjmowane będą na piśmie, po jego doręczeniu na adres Organizatora konkursu z dopiskiem “Konkurs z Kartą GREEN FOOD” i powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji. 3. Organizator promocji rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty jej otrzymania, przy czym okres ten może zostać wydłużony, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator Konkursu prześle odpowiedź listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika. 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator promocji wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych, oraz zakres tego uzupełnienia. Brak uzupełnienia reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
§ 7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem strony internetowej konkursu, Organizator Konkursu nieodpłatnie świadczy użytkownikom końcowym sieci Internet, tj. Partnerom i Uczestnikom Konkursu dokonującym zgłoszenia rejestracyjnego za pomocą strony internetowej konkursu (dalej:

użytkownicy), usługi drogą elektroniczną. 2. Świadczone usługi obejmują: 2.1. informowanie o działalności Organizatora Konkursu i produktach sprzedawanych przez Organizatora Konkursu; 2.2. korzystanie z formularza elektronicznego, niezbędnego do dokonania zgłoszenia w Konkursie; 2.3. komunikowanie się z Organizatorem Konkursu. 3. Usługi, o których mowa w ust. 2 powyżej, przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników spełniających warunki uczestnictwa w Konkursie. 4. Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów. 5. Do korzystania ze strony internetowej konkursu wymagane jest sprawne urządzenie klasy PC z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, lub przeglądarkę Opera, Mozilla Firefox lub Google Chrome w aktualnej wersji. 6. Strona internetowa konkursu wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika sieci internet. Dostęp do tych plików cookies uzyskuje Organizator Konkursu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji użytkownika strony internetowej konkursu, w celu utrzymania sesji, w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji wyświetlania strony internetowej konkursu na urządzeniu końcowym. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie w jego urządzeniu końcowym i uzyskiwanie dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, może również w powyższy sposób określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies. Użytkownik może zablokować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w takim jednak wypadku prawidłowe korzystanie z niej może okazać się z przyczyn technicznych utrudnione. 7. Organizator Konkursu informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Regulamin konkursu: 7.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
7.2. nie pobiera od użytkowników Serwisu lub Uczestników Konkursu żadnych kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
7.3. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 REZYGNACJA

1. Uczestnik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną) oraz wycofać się z uczestnictwa w Konkursie, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Uczestnik powinien poinformować Organizatora Konkursu o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone Organizatorowi Konkursu na piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem. 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 2. Treść Regulaminu w okresie trwania konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej konkursu www.g4garage.pl 3. Administratorami danych zebranych podczas niniejszego konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Green Food Sp. z o.o. Sp kom. , ul. Półłanki 62A , 30-740 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000477668, posiadająca NIP 8952024733,oraz Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02–‐593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych – każdy z osobna. 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01. 2017 r.

pdf-icon
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia osoby uprawnionej
pdf-icon Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa
pdf-icon Załącznik nr 3. Deklaracja Partnera

Kraków, dnia 30.12 2016 r. Green Food Sp. z o.o. Sp kom.

Partners